Uslovi korišćenja

Ovaj dokument (zajedno sa ovde pomenutim drugim dokumentima) utvrđuje opšte uslove za korišćenje veb-sajta: https://www.fitnestrener.rs/ (u daljem tekstu: veb-sajt) i kupovine usluga preko veb-sajta.

Postavljanjem, upravljanjem i prodajom preko Veb-sajta rukovodi:

PETAR MILOJKOVIĆ PR FITNES TRENER BODY CHALLENGE BEOGRAD – RAKOVICA

https://www.fitnestrener.rs/
MB: 66881598
PIB: 113516849
e-mail: fitnestrener.rs@gmail.com 
(u daljem tekstu: „Petar Milojković PR“ )

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja veb-sajta (u daljem tekstu: „Uslovi korišćenja“), pre korišćenja veb-sajta. Korišćenjem Veb-sajta smatra se da je korisnik upoznat sa ovim Uslovima korišćenja i da ih prihvata.

Petar Milojković PR može da izmeni sadržaj ovih Uslova korišćenja, asortiman usluga, cene usluga, kao i druge podatke koji se odnose na veb-sajt, zbog čega su korisnici veb-sajta dužni da prilikom svake posete pažljivo pregledaju
sadržaj veb-sajta. Prilikom korišćenja veb-sajta ili naručivanja usluga preko Veb-sajta, obavezuju Vas ovi Uslovi korišćenja. Ako se ne slažete sa Uslovima korišćenja i svrhom i načinom obrade Vaših ličnih podataka molimo Vas da ne koristite veb-sajt. Ako imate pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja možete da nas kontaktirati na e-mail adresu: fitnestrener.rs@gmail.com.

Odricanje od odgovornosti

Petar Milojković PR ne preuzima odgovornost za štetu koju korisnik pretrpi usled: toga što nije pročitao Uslove korišćenja; nemogućnosti da se izvrši kupovina preko veb-sajta iz opravdanih razloga; nemogućnosti korišćenja veb-sajta zbog održavanja, obezbeđenja ili bilo kog drugog tehničkog razloga, kao i usled uskraćivanja pristupa veb-sajtu zbog nedozvoljenih načina korišćenja.

Korišćenje veb-sajta

Podatke (uključujući i Vaše lične podatke) koje nam date obradićemo u skladu sa Uslovim korišćenja, Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i Obaveštenjem o kolačićima. Kada koristite veb-sajt, slažete se sa obradom Vaših podataka o ličnosti u skladu sa navedenim dokumentima.

Korišćenjem veb-sajta i naručivanjem usluga preko veb-sajta, prihvatate da:

  • koristite veb-sajt samo za pretragu i pravno valjane narudžbine;
  • nećete upućivati lažne ili obmanjujuće narudžbine;
  • navedena e-mail adresa, adresa i/ili drugi kontakt podaci koje navoditesu tačni, važeći i potpuni.

Naručivanjem usluga preko veb-sajta pristajete da Petar Milojković PR upotrebljava Vaše podatke, kao i da Vas kontaktira u svrhu izvršenja Vaše narudžbine, ukoliko je to potrebno, a u skladu sa Obaveštenjem o obradi
podataka o ličnosti. Ukoliko ne navedete sve podatke koji su nam potrebni, nećete moći da  izvršite kupovinu usluga. Kada vršite naručivanje usluga preko veb-sajta, potvrđujete da ste sposobni za zaključenje obavezujućih ugovora.

OBAVEZNOST registracije Naloga za kupovinu preko Online prodavnice.

Da bi izvršio kupovinu Usluga preko Online prodavnice BODY CHALLENGE, Kupac mora, da ima korisnički nalog na sajtu Petar Milojković PR FITNES TRENER BODY CHALLENGE BEOGRAD. Nalog Kupac registruje preko Online prodavnice.

Kupovina usluga

Prezentacija usluga na veb-sajtu predstavlja ponudu za zaključenje ugovora o kupoprodaji usluga.  Ugovor o kupoprodaji zaključujete sa Petar Milojković PR kao prodavcem. Zaključenjem ugovora o kupoprodaji sa Petar Milojković PR imate sva prava predviđena važećim zakonima. Naručivanjem usluga preko veb-sajta korisnik se obavezuje da izvrši plaćanje Petar Milojković PR-u.

Klikom na dugme „prijavi se“ ili “kreiraj porudžbinu” na zadnjem koraku postupka naručivanja vi ste izdali obavezujući nalog za kupovinu i obavezali ste se da izvršite plaćanje. Posle navedenog u najkraćem mogućem roku narudžbenica će biti kreirana i odmah će Vam biti poslat e-mail koji sadrži sve elemente Vaše narudžbenice.

Naručivanje

Uslugu putem Veb-sajta možete da naručite samo elektronskim putem, što znači da je isključena mogućnost naručivanja putem telefona ili pisma. Prethodno je potrebno da na Veb-sajtu odaberete uslugu, koju želite da naručite. Popunite obavezna polja, koja se odnose na Vaše ime i prezime i na Vašu e-mail adresu, nakon čega je potrebno da odabere polje „Prijavite se“ ili „Kreirajte porudžbinu“. Odabirom navedenog polja, na veb-sajtu ćete dobiti obaveštenje da je Vaša prijava uspešno poslata.

Sledeći korak jeste da ćete od strane Petar Milojković PR dobiti prateći e-mail kojim ćete biti upućeni na instrukcije za plaćanje i dobijanje Vaše usluge.

Naručivanje preko Veb-sajta je jednostavno, čak i ako nešto pogrešite spremni smo da Vam pomognemo u svakoj situaciji.

Nakon obavljene narudžbine (kao što je u prethodnom delu detaljno opisano), dobićete na svoj e-mail obaveštenje u kome stoje svi podaci o narudžbini. Međutim, ukoliko iz nekog razloga isporuka naručene robe ne bude moguća, Petar Milojković PR je u obavezi da Vas bez odlaganja o tome obavesti.

Cena usluga i troškovi dostave

Kupoprodajna cena usluga je je izražena u RSD na Veb-sajtu pored svake usluge i ne uključuje PDV, obzirom da Petar Milojković PR nije u sistemu PDV-a.

Način plaćanja

Za Uslugu koje ste naručili i koju želite da kupiti putem Veb-sajta možete da izvršite plaćanje uplatom na tekući račun ili platnim karticama.

Pravo na odustanak od ugovora na daljinu

U skladu sa zakonom imate pravo do odustane od ugovora o kupoprodaji robe preko veb-sajta bez navođenja razloga zbog kojeg odustajete i to u roku od 14 dana od dana kada je usluga  pružena Vama, odnosno trećem licu koje ste odredili kao primaoca.

Ukoliko želite da odustanete od ugovora o kupoprodaji usluge, koji je zaključen preko veb-sajta, to možete da učinite elektronskim putem i to popunjavanjem i slanjem izjave o odustanku od ugovora zaključenog na daljinu (dalje: obrazac za odustanak od ugovora)- Takođe, od ugovora o kupoprodaji možete odustati i na drugi nedvosmislen način.

Izjava o odustanku od usluga ima pravno dejstvo od dana kada je poslata na adresu Petar Milojković PR i smatra se blagovremenom ako je poslata u roku od 14 dana od dana kada je usluga pružena Vama, odnosno trećem licu koje ste odredili kao primaoca.

U slučaju da odustanete od ugovora vi snosite eventualno nastale troškove.

Petar Milojković PR je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak od ugovora, izvrši povrat novca, koji je primio za uslugu.

Kupovinom usluge putem veb-sajta dajete izričitu saglasnost da se povrat novca izvrši na Vaš tekući račun.

Obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija i načinu postupanja po primljenim reklamacijama

Obaveštavamo Vas da reklamacije na uslugu kupljenu preko veb-sajta možete da uputite elektronski, na e-mail adresu: fitnestrener.rs@gmail.com. Prilikom izjavljivanja reklamacije dužni ste da dostavite račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini usluge  (kopija računa, slip i sl.).

Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pisanu potvrdu ili ćemo Vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju, odnosno saopštićemo Vam broj pod kojim je Vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju. Odgovor će sadržavati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije, koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

Dužni smo da postupimo u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko smo dobili Vašu prethodnu saglasnost.

Ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da udovoljimo Vašem zahtevu u roku koji je dogovoren, dužni smo da Vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo Vašu saglasnost, što smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja biće neposredno primenjeni pozitivni propisi Republike Srbije.