Primer uplatnice

Primer-uplatnice

Šifra plaćanja za prenos između računa 201
Šifra plaćanja za uplatu na račun 101